Je to betonový prefabrikovaný stěnový nosný systém, který vytváří podmínky pro splnění základních parametrů nízkoenergetických a pasivních domů.

Těmito parametry jsou zejména:

  • obvodová stěna minimální tloušťky s maximálním tepelným odporem a s velmi dobrou akumulací tepla a vzduchotěsností
  • minimální tepelné ztráty při průniku nosných konstrukcí tepelněizolačním obvodovým pláštěm

U systému BETONTHERM 120 je prvního parametru dosaženo pomocí nosných betonových stěn tloušťky 120 mm s přidaným zateplovacím pláštěm. Druhý parametr je řešen řadou specifických, pro účely pasivních domů vyvinutých konstrukčních detailů s výpočtem ověřenými tepelnými ztrátami.

Svislé nosné konstrukce

Nosné obvodové i vnitřní stěny jsou navrženy jako betonové tloušťky 120 mm. Takto malá tloušťka nosných stěn je ideální nejen pro splnění výše uvedeného kriteria u obvodových stěn, tj. maximální odpor při minimální celkové tloušťce, ale má rovněž velký význam při minimalizaci tepelného mostu v kontaktu se základovou konstrukcí a to jak u obvodových tak vnitřních stěn.

U systému BETONTHERM 120 je tepelný most v oblasti styku se základovou konstrukcí významně přerušen vrstvou tepelné izolace vložené do konstrukce stěny, kterou po určitých vzdálenostech pronikají nosné můstky zajišťující nosné propojení betonové konstrukce stěny před a za tepelněizolační vrstvou. Rozměr a vzdálenost nosných můstků je stanovena statickým výpočtem. Můstky jsou provedeny způsobem respektujícím technické a technologické řešení stěnového prefabrikovaného dílce vyráběného naležato a zakotveny v obou navazujících železobetonových částech dílce. Tento způsob přerušení tepelného mostu je chráněn užitným vzorem UV 20984.

Vlastnosti přerušeného tepelného mostu v patě stěny

Výše popsaný přerušený tepelný most v patě nosné stěny byl posouzen programem CUBE 2009 (viz obr.č1 a2),který prokázal,že v oblasti paty stěny s nosnými můstky v dostatečné vzdálenosti, je minimální vnitřní povrchová teplota v úrovni podlahy 19°C. Tato teplota je dostatečně vysoká aby bylo vyloučeno riziko tvorby kondenzátu a současně zabráněno tvorbě plísní na povrchu konstrukce.

Při dostatečné vzdálenosti můstků nabývá u obvodové stěny lineární činitel prostupu tepla PSI stanovený programem AREA 2009 hodnot menších než PSI=0,01kWh/m2.Tyto tepelné ztráty lze podle metodiky výpočtu pasivních domů považovat za zanedbatelné.

U vnitřní nosné stěny tl.120mm byl lineární činitel prostupu tepla vyšetřen programem a AREA 2009.Jeho hodnoty se pohybují mezi PSI=0,065-0,09 kWh/m2a podle vzdálenosti nosných můstků a odpovídají tak přibližně hodnotám PSI, kterých lze dosáhnout při přerušení tepelného mostu pomocí finančně nákladných tvarovek z pěnoskla.

Podélný příčný řez středem stěny

Podélný příčný řez středem stěny

Příčný svislý řez stěnou uprostřed nosného můstku

Příčný svislý řez stěnou uprostřed nosného můstku

Vlastnosti přerušeného tepelného mostu v patě příčky

Aby nedocházelo k úniku tepla ani v patách zděných příček v přízemí objektu jsou příčky založeny na bodových podporách.Tento způsob založení umožňuje železobetonová podlahová deska podepřená lokálními podporami procházejícími tepelnou izolací.

Lokální podpory jsou navrženy s co nejmenší průřezovou plochou, z materiálu s minimálním součinitelem tepelné vodivosti s dostatečnou únosností a tuhostí aby bezpečně přenesly zatížení od desky přes tepelnou izolaci do níže položeného podkladního betonu a přitom významně přerušily tepelný most mezi deskou a touto konstrukcí.

Lineární činitel prostupu tepla tohoto styku byl vyšetřen programem CUBE 2009 a AREA 2010 za předpokladu že celková tl. tepelné izolace z polystyrenu činí 250mm.Výpočtem vyšetřené hodnoty činí cca PSI=0,01 kWh/m.Tyto tepelné ztráty lze podle metodiky výpočtu tepelných ztrát u pasivních domů považovat za zanedbatelné.

Vodorovné nosné konstrukce

Nosná konstrukce ploché střechy

Nosná konstrukce ploché střechy jak u přízemních pasivních domů typu bungalov tak u dvoupodlažních domů je u systému BETONTHERM 120 řešena jako plně prefabrikovaná z dílců tl.120mm do rozpětí cca 4,5m.V případě požadavku na větší lokální uvolnění dispozice je možno tyto stropní dílce vynést pomocí spraženého poloprefabrikovaného trámu umístěného do oblasti střešní tepelněizolační vrstvy,případně v kombinaci s průvlakem přiznaným v podhledu nosné střešní konstrukce.

Až při požadavku na celkovou větší vzdálenost nosných stěn je nutno přistoupit na zesílení stropních dílců na 140,případně 160mm.

Pomocí poloprefabrikovaných trámů umístěných do střešní tepelněizolační vrstvy je možno uvolňovat v obvodovém plášti okenní otvory až do úrovně podhledu stropních dílců.

Při umístění nosných trámů do oblasti střešního tepelněizolačního pláště je vždy nezbytný výpočet lineárního činitele prostupu tepla PSI,aby se ověřila velikost tepelné ztráty této tepelné vazby a její vliv na celkovou energetickou bilanci pasivního domu.

Nosná konstrukce střechy je u systému BETONTHERM 120 řešena jako plně prefabrikovaná s ohledem na potřebné kotvení navazujících konstrukcí jako například atik,nebo předsazených střešních konzol a slunolamů. Pro připojení těchto dílců jsou do střešních prefabrikátů osazeny kotevní prvky.

Nosné konstrukce sedlové střechy

V případě požadavku na sedlovou střechu doporučujeme nosnou konstrukci navrhnout ze spínaných dřevěných příhradových vazníků. Svislé nosné konstrukce budou rovněž navrženy z betonových stěn BETONTHERM 120 za předpokladu, že do úrovně podhledu dřevěné střešní konstrukce budou umístěna železobetonová desková ztužidla, která se budou podílet na zajištění prostorové tuhosti stěnového systému spolu s vazníky a zavětrovacími ztužidly. Pro zajištění tuhosti objektu jako celku bude nutné po dohodě s architektem některé vnitřní příčky nahradit ztužujícími betonovými stěnami.

Stropní nosná konstrukce dvoupodlažních objektů

Může být navržena rovněž jako plně prefabrikovaná ze stropních dílců tl. 120 nebo 140 mm. V případě požadavku na větší uvolnění dispozice lze stropní konstrukci provést jako poloprefabrikovanou z prefabrikovaných desek FILIGRAN tl.50 mm a monolitické nabetonávky s doplněnou negativní výztuží.

Konstrukční styky

Svislých nosných konstrukcí

Vnitřní styčné spáry ve stěnách jsou zpravila umisťovány tak, aby byly ukryty do styků s příčnými nosnými stěnami nebo příčkami. V ojedinělých případech, kdy je nutno styčnou spáru umístit mimo tento styk, může být tato spára přiznaná, vyplněná trvale pružným tmelem tvořícím podklad pro finální povrchový nátěr nebo nepřiznaná zakrytá pružným překlenutím pomocí bandáže a pružným přetmelením, např. některým z produktů firmy SIKA.

Vodorovných nosných konstrukcí

Boční styky prefabrikovaných dílců

Styčné spáry mezi prefabrikovanými stropními dílci mohou být řešeny pouze betonovou zálivkou hmoždinkového styku vytvořeného boční profilací stropních dílců bez vzájemného propojení výztuží a nebo vzájemným propojením kotev nebo tahové výztuže. V prvním případě doporučujeme styk na podhledové straně vyplnit trvale pružným tmelem a styčnou spáru přiznat, v druhém případě je možno styk zakrýt pružným překlenutí pomocí bandáže a přetmelením.

Průniky vodorovných nosných konstrukcí procházející obvodovým zateplovacím pláštěm

Systém BETONTHERM 120 má připravenu řadu konstrukčních styků, které umožní realizovat průniky vodorovných nosných konstrukcí zateplovacím obvodovým pláštěm s minimálními tepelnými ztrátami, které neohrozí celkovou energetickou bilanci pasivního domu.

Jedná se zejména o

  • průniky přesahu střešní nosné konstrukce před obvodový plášť, který může plnit významnou funkci stínící a architektonickou, umožňuje ukotvení předokenních žaluzií nebo rolet
  • průnik nosné konstrukce stropu obvodovým pláštěm pro vytvoření nosné konstrukce balkonu
  • varianty průniku vodorovných nosných konstrukcí garáží a přístaveb obvodovým zateplovacím pláštěm hlavního objektu, pro tyto objekty není nutno vždy přidávat samostatnou nosnou stěnu