Technické listy a podklady pro projektanty dodavatelů cihelných systémů obsahují informace o tepelných vlastnostech zdících materiálů ve směru vodorovném. Velmi málo však informují o tepelných vlastnostech těchto materiálů ve směru svislém.

Ve svislém směru jsou tepelné vlastnosti cihelných bloků 2,5-3x horší než ve směru vodorovném a proto ve svislém směru ve styku se základovou konstrukcí uniká mnoho tepla.

Při přesném výpočtu tepelných ztrát ve výše uvedených místech lze zjistit o kolik tepla podceněním těchto tepelných mostů stavebník přichází.Tyto ztráty lze například vyjádřit jako až  5-ti cm  tloušťku polystyrenové vrstvy navíc,kterou by bylo nutno přidat na obvodový plášť domu,aby byl účinek těchto tepelných ztrát eliminován.

Této skutečnosti by proto měli věnovat zvýšenou pozornost zejména stavebníci bungalovů,kde je přímý styk vnitřních nosných stěn a příček přímo se základovou konstrukcí nejčetnější a tepelné ztráty největší. Ani u vícepodlažních rodinných domů však nejsou tyto ztráty zanedbatelné.

Systém BTH 120 je schopen tyto tepelné ztráty omezit na minimum.

Významnou vlastností nosné konstrukce pasivního domu je jeho akumulační kapacita. Je to vlastnost, která umožnuje po delší dobu uchovávat teplotní zisky ze slunečního záření nebo od provozu spotřebičů při provozu kuchyně. Tyto nakumulované teplotní zisky pak může následně předávat do interiéru po zbytek dne. Vysoká akumulační kapacita tak přispívá k  efektivnějšímu využívání sluneční energie a k celkovému snížení energetické náročnosti domu. V mnoha případech tato vlastnost nosných konstrukcí domu spolehlivě nahrazuje akumulační topidla a akumulační nádrže určené pro uchování tepla. To samozřejmě s dopady do snížení nákladů při pořízení a provozu domu.

Inovace novodobých cihelných systému spočívá zejména ve zvyšování tepelného odporu konstrukce zvláštním řešením voštinové struktury cihelných bloků, nebo vkládáním tepelné izolace do vzniklých mezer. Oba tyto inovační přístupy snižují sice součinitel tepelné vodivosti, ale současně  významně snižují akumulační kapacitu zdiva.

Vysoký tepelný odpor povrchových vrstev na straně interieru brání vniknutí tepla do celé hmoty zdiva a tím brání využití jeho akumulační kapacity.

Tepelné vlastnosti takto inovovaných cihelných systémů se blíží tepelným vlastnostem pórobetonového zdiva, o kterém bylo již v minulosti obecně známo, že optimální akumulační kapacitu rovněž není schopno zajistit a proto se prováděla na interiérové straně obvodového zdiva tzv. akumulační přízdívka z plných cihel.